Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

Od kníh k osobnostiam Hlohovca

 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2023

Verzia na stiahnutie

 

Sídlo občianskeho združenia:  

Závalie 3/A,  920 01  Hlohovec     

Telefón : +421 908 208 533                                                                                                                  

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

internetová adresa : www.elap-hlohovec.sk

Ciele občianskeho združenia :

Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC /ďalej len OZ/ vzniklo dňa 2.mája 2003 a od svojho vzniku si kladie za prioritný cieľ rozvíjať a prezentovať historické, kultúrne a duchovné hodnoty súvisiace s mestom Hlohovec a priľahlým regiónom. OZ pôsobí aj v oblasti výchovy a vzdelávania, podporuje regionálny rozvoj a materiálmi, ktoré vydáva, informuje návštevníkov Hlohovca o zaujímavostiach mesta.

Vyhlasuje, organizuje a prezentuje medzinárodnú výtvarnú súťaž v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov – EX LIBRIS HLOHOVEC a medzinárodnú súťaž v kreslenom humore FRAŠTACKÝ  TŔŇ.  Kladie si za cieľ oboznamovať verejnosť so životom a prácou významných rodákov z Hlohovca a pri  ich jubileách im odhaľovať pamätné tabule. Ďalším z cieľov OZ je približovanie histórie nášho mesta a regiónu formou článkov v  Hlohovskom žurnále a iných periodikách pre široký okruh záujemcov. Články, reportáže a fotogalériu zverejňuje na vlastnej internetovej stránke, vydáva knižné publikácie, čím propaguje históriu i súčasnosť hlohovského regiónu. OZ organizuje aj koncerty, besedy, komentované prehliadky mesta prezentácie i výstavy a podieľa sa tak významnou mierou na zvyšovaní kvality kultúrneho života v meste.

OZ pracuje v dvoch sekciách, ktoré sú rovnocenné:

  • EX LIBRIS HLOHOVEC
  • História a osobnosti Hlohovca

Vo vedení združenia nastala zmena. Po takmer 20 rokoch na pozícii predsedníčky vystriedal Helenu Pekarovičovú Marián Kamenčík a od januára 2023 je predsedom občianskeho združenia. Pani Helena Pekarovičová zostáva naďalej platnou a veľmi aktívnou členkou druženia. Za jej činnosť na pozícii predsedníčky jej patrí veľké poďakovanie, pretože združenie sa pod jej vedením stalo rešpektovanou organizáciou v oblasti kultúry nielen v meste, ale i na celom Slovensku, ba prostredníctvom medzinárodných súťaží zviditeľňuje Hlohovec aj v celom svete.

 

Činnosť OZ v roku 2023:

Rok sme začali jedným z najúspešnejších podujatí súvisiacich s uvedením publikácií. Ešte koncom roka 2022 sa nám podarilo vydať knihu Dejiny Hlohovca očami kronikára Ferdinanda Spála, ktorej zostavovateľom je Marián Kamenčík. 26. februára 2023 sme ju uviedli do života v pastoračnom centre KrTko, ktoré bolo naplnené do posledného miesta, ba veľa ľudí zostalo stáť. Odhadujeme návštevnosť na cca 100 ľudí. O knihu bol mimoriadny záujem a v podstate celý náklad rozobrala verejnosť do svojich domácností. Knihu slávnostne uviedol do života primátor mesta Hlohovec Ivan Baranovič a syn Ferdinanda Spála, pán Pavol Spál. O odbornú prednášku sa postaral Marián Kamenčík, prítomným sa prihovorila Zuzana Bartošová, ktorá vydanie knihy iniciovala prostredníctvom členov rodiny pána Spála, ukážky z publikácie predniesla Andrea Kleimanová a celým slávnostným podvečerom sprevádzala moderátorským slovom Helena Pekarovičová.  Hudobní hostia – Denisa Poláková, Lara Šípovská a Alessandro Iacopino, žiaci pani učiteľky Zuzany Okienkovej zo Základnej umeleckej školy v Hlohovci. Kniha bola vydaná vďaka finančnej podpore Participatívneho rozpočtu mesta Hlohovec, finančnému príspevku nášho združenia a Vlastivedného múzea v Hlohovci. Taktiež sa tvorcovia knihy zaviazali, že ju budú prezentovať na pôde základných škôl Hlohovca a túto knihu darujú do školských knižníc. Prednášky na hlohovských základných školách sa realizovali od apríla do septembra 2023. 

23. marca sa uskutočnilo v kine Úsmev premietanie dokumentárnej roadmovie o básnickej skupine Osamelí bežci s názvom Ideme ďalej! Pred premietaním sme zorganizovali besedu s hlohovským rodákom, jedným z členov Osamelých bežcov, básnikom, prekladateľom, prozaikom, esejistom a redaktorom Ivanom Štrpkom, ktorý v rozhovore s moderátorom Mariánom Kamenčíkom zaspomínal na čas strávený v Hlohovci a poodhalil nám zaujímavé informácie o metóde svojej tvorby a poetickej práci. Podujatia sa zúčastnila kultúrna verejnosť mesta a tiež rodinní príbuzní autora, ktorí ešte žijú v meste. 

Populárny turistický Pochod HP oslavoval na jar svoj 45. ročník. Pri tejto príležitosti požiadal organizačný výbor pochodu člena združenia Mariána Kamenčíka o zostavenie publikácie k tomuto výročiu. Kniha s názvom Pochod HP. 45 rokov hrebeňom Považského Inovca vyšla ako súčasť vydavateľskej činnosti združenia a na 170 stranách podrobne dokumentuje bohatú históriu pochodu. Kniha bola zároveň aj prezentovaná 15. apríla od 7:00 do 9:00 počas registrácie turistov na štarte pochodu. Bol a je o ňu veľký záujem, keďže veľa Hlohovčanov pochod pravidelne navštevuje. Kniha bola k dispozícii verejnosti aj na štarte jesennej edície 45. ročníka. 

Mesto Hlohovec pozvalo naše združenie, aby v rámci dňa detí prezentovalo svoju činnosť, ktorá je najmä vďaka výtvarnej súťaží Ex libris Hlohovec zameraná aj na detského príjemcu. Predstavili sme súťaž, oboznámili sme záujemcov s možnosťou zúčastniť sa súťaže a odovzdávali sme im naše propagačné materiály. 

Zorganizovali sme siedmy ročník populárneho podujatia Literárne potulky Hlohovcom, na ktorých sa zúčastnilo doteraz rekordných 110 účastníkov. Návštevníci, okrem Hlohovca, prišli z Leopoldova, Nitry, Bánoviec nad Bebravou, Bratislavy, Trnavy či Prievidze. Autor podujatia Marián Kamenčík pripravil pre účastníkov nasledujúcu trasu. Zraz bol na Námestí sv. Michala, kde spoločne s Helenou Pekarovičovou privítal všetkých záujemcov o príjemnú prechádzku a literatúru,  spojenú s regiónom. Na úvod sme sa zastavili pri pamätnej tabuli na budove na Námestí sv. Michala 20, pripomínajúcej prítomnosť Osmanskej ríše v našom meste v 17. storočí. V tom období bol v Leopoldovskej pevnosti a aj v Hlohovci väznení barokový spisovateľ Štefan Pilárik, ktorý svoje útrapy zvečnil v troch spisoch. Výber z nich prezentoval v dobovom kostýme Stanislav Kamenčík a ľudovú pieseň s protitureckou tematikou zaspieval Maroš Kamenčík ml. Potom sme sa vydali do areálu gymnázia Ivana Kupca, kde sme si kladením vencov k pamätnej tabuli tomuto významnému hlohovskému básnikovi pripomenul storočnicu od jeho narodenia a zároveň sme čítali z korešpondencie, ktorú viedol s predstaviteľmi nadrealistického hnutia. Listy nám prečítala Soňa Selnekovičová. Následne sme prešli z intravilánu mesta na jeho okraj do priestorov bývalého grófskeho pivovaru, kde sme si v podaní Nadeždy Kvasňovskej vypočuli príbeh Dušana Dušeka o túžbe napiť sa z oroseného pohára dobrého fraštackého piva. Potom sme už prechádzali iba turistickými chodníkmi. Tie nás zaviedli k studničke pod Sorošom. Toto malebné miesto spomínajú vo svojich textoch hneď dvaja Hlohovčania. Ivan Kupec a Belo Škarnicel-Hlohovský. Ich texty zazneli v podaní Andrey Kleimanovej a Zuzany Kamenčíkovej. Nasledoval presun do Starých hôr, kde sme si pripomenuli prostredníctvom textu Vladimíra Ferku príbeh o záhadnom jašterovi, ktorý dal meno blízkej vieche. Jašterskú legendu živo podal Tomáš Kramár. Literárne potulky sme končili vo vieche Jašter. Pred miestnosťou, kde je umiestnené výnimočné dielo umelca Dezidera Castiglioneho odzneli úryvky o Hlohovci z jeho románu Zomrieť v San Franciscu v podaní Antónie Maronovej. Záver podujatia patril tradičnému kvízu o knižné ceny z vydavateľskej dielne občianskeho združenia a tiež z knižných darov Knižnice spolku slovenských spisovateľov v Budmericiach. O pohostenie sa postaral Pavol Tutura a pracovníci viechy Jašter. Podujatie bolo finančne podporené prostriedkami z Fondu na podporu umenia a z dotačného mechanizmu mesta Hlohovec. 

Iniciatíva Odložené v meste, pracujúca od konca roku 2020 pod hlavičkou ELAP-u, aj tento rok pokračovala vo svojich aktivitách propagujúcich hodnotu a význam umenia vo verejnom priestore. 26. augusta jej členovia Marián Kamenčík, Nadežda Kvasňovská, Rebeka Mehlyová, Lucia Pivarčiová a Erik Knotek vystúpili na verejnej diskusii o svojej činnosti a o úlohách umenia vo verejnom priestore v Čil:zóne na Námestí sv. Michala 3. Moderátorom podujatia bol Tomáš Kramár. Účastných bolo približne 40 záujemcov. Iniciatíva vydala tento rok ďalšie risografiky – Biely kvet od autora Miloša Balgavého a Materstvo od Kláry Pataki. Veľkým zážitkom boli pre členov iniciatívy stretnutia s autormi niektorých risografikou spracovaných diel. Do Hlohovca prišiel Vladimír Popovič so svojou manželkou, tiež výtvarníčkou Katarínou Šujanovou. Na Vianočných trhoch v Hlohovci sme v jednom zo stánkov prezentovali doterajšiu činnosť iniciatívy a vystavovali vytvorené risografiky. Prišiel nás tam navštíviť výtvarník Jaroslav Košš, ktorého dielo Balnea gate sme tiež spracovali. 

19. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC bol vyhlásený na tému „Lesy, hory, výšiny okolo nás“ pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO. Venovali sme ho 910. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Hlohovec. 1 457 detí z Bieloruska, Bulharska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Indie, Maďarska, Poľska, Ruska, Slovinska, Srbska, Taiwanu, Turecka, Ukrajiny a Slovenska zaslalo do súťaže 1 604 súťažných prác. O víťazoch rozhodla 10. mája porota v zložení Karol Felix, Radoslava Hrabovská a Helena Pekarovičová, ktorá udelila 76 ocenení. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo 6. októbra v kine Úsmev v Hlohovci za prítomnosti veľvyslankyne Indie pani Apoorva Srivastava, prvého tajomníka srbského veľvyslanectva pána Nenada Adžemovića, tretej tajomníčky tureckého veľvyslanectva pani Nihan Kevser Atalay, zástupkyne Slovenskej komisie pre UNESCO pani Jany Foltányovej, primátora mesta Hlohovec pána Ivana Baranoviča a predstaviteľov významných kultúrnych inštitúcií. Sprievodnými podujatiami bolo 5.10. privítanie účastníkov v refektári Vlastivedného múzea, 6.10. tvorivá dielňa na ZŠ s MŠ na Kopernikovej ulici a otvorenie výstavy súťažných prác Hory, lesy, výšiny okolo nás a sprievodných výstav Grafické mosty Anny Tichonovej Jordanovej a Juliana Jordanova a Anima artificialis Kris Saganovej vo Výstavnej sieni múzea. Veľkej pocty sa počas vernisáže dostalo pani Helene Pekarovičovej, ktorej zástupkyňa Indie pani Padma Reddy odovzdala BAPU CULTURAL AWARD - Cenu Mahatmá Gándhiho ako ocenenie jej dlhoročnej práce v prospech priateľstva, mieru, radosti a lásky medzi národmi.  7. 10. sme uzavreli EX LIBRIS HLOHOVEC návštevou kaštieľa v Moravanoch nad Váhom s jeho expozíciami moderného umenia pre zahraničných hostí.

Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC – Od kníh k osobnostiam Hlohovca oslávilo v roku 2023 rokov pôsobenia. Členovia ELAP-u sa rozhodli pripomenúť toto jubileum výročnou výstavou, ktorá prierezovo mapuje roky činnosti a tvorivý prínos osobností,  pracujúcich v združení. Výstava niesla názov Dvadsať rokov od kníh k osobnostiam Hlohovca. Samotná výstava bola dramaturgicky rozdelená na nasledujúce časti – Všeobecná informácia o združení, činnosť združenia, členovia združenia, publikačná a vydavateľská činnosť, súťaž Ex libris Hlohovec, súťaž Fraštacký tŕň, Literárne potulky Hlohovcom, odhaľovanie pamätných tabúľ, iniciatíva Odložené v meste. Súčasťou slávnostného programu vernisáže bolo aj udeľovanie ocenení členom združenia v podobe plakiet s textom Poďakovanie primátora mesta Hlohovec za dlhoročný prínos k rozvoju ochrane a prezentácií historických, duchovných a kultúrnych hodnôt mesta Hlohovec. Ocenenie si prevzali zakladajúci členovia: Jozef Urminský st. (in memoriam), Robert Hronský (in memoriam), Viktor Chrenko (in memoriam), Víťazoslav Chrenko (in memoriam), Helena Pekarovičová, Jozef Urminský ml., Ján Libant, Eva Úradníková, Jana Michalková a ďalší členovia: František Bojničan, Marián Kamenčík, Zuzana Kamenčíková, Nadežda Kvasňovská. V moderovanom rozhovore členovia združenia zhodnotili 20-ročné pôsobenie v oblasti kultúry a vzdelávania a otvorili výstavu, ktorá trvala od 10. novembra 2023 do 31. januára 2024. 

Deň pred vernisážou, teda 9. 11. 2023 sa uskutočnila iná výstava, výtvarníčky Beáty Krasňanskej, ktorej združenie pomohlo pri vydaní katalógu jej diel venujúcich sa sakrálnej tvorbe. Publikácia nesie názov Strom života. Zostavovateľom katalógu je člen združenia Marián Kamenčík. 

Tradične sme aj tento rok zorganizovali pietnu spomienku pred pamätníkom padlých vojakov v prvej svetovej vojne. Zhromaždenie sa uskutočnilo 11. novembra 2023 o 17:00. Členka združenia Helena Pekarovičová privítala účastníkov a potom zazneli slová poézie v podaní Briana Brestovanského. Hlas zvona z Kostola Všetkých svätých sprevádzal zástupkyňu Mesta Hlohovec pani Helenu Kolníkovú  a Helenu Pekarovičovú, ktoré na znak úcty položili k pamätníku veniec. Pani Eva KOVALČÍKOVÁ vyzvala prítomných na spoločnú modlitbu za duše obetí a na záver sme svetlá z našich dlaní položili na pamätník, aby svietili padlým na pamiatku a nám živým na cestu k porozumeniu a mieru. Potom slávnosť pokračovala lampiónovým sprievodom na nábrežie do parku Rudolfa Dilonga. Tam slávnosť ukončila ohňová show na oslavu nášho života v mieri.  

Záver roka patril stretnutiu milovníkov umeleckého slova. V priestoroch La Caffetterie sa 14. decembra 2023 stretli tvorcovia literatúry a ich fanúšikovia, aby sa v príjemnom prostredí adventného času nachvíľu zastavili a zamysleli na uplynulým rokom, ale aj nad tým, čo dokáže svojou obraznosťou vyjadriť iba umelecká literatúra. Podujatie nieslo názov Možno aj nasneží. Predvianočné čítanie literárnych prác hlohovských autorov a moderovali ho Helena Pekarovičová a Marián Kamenčík. Medzi vystupujúcimi, ktorí prezentovali svoje básne, prózu i spev, ale v krátkom rozhovore nám prezradili aj čosi viac o svojej tvorbe, boli Petra Pekarovič Oravcová, Ján Bielik, Erik Tiefenbacher, Anton Polakovič, Dominik Pestún a Folklórna skupina Šulekovo z Hlohovca. 

Členovia OZ svojimi aktivitami významnou mierou ovplyvňujú kultúrne dianie v meste Hlohovec. Publikujú svoje články a svoju činnosť propagujú na internetovej stránke združenia a na FB. V roku 2023 prispievali členovia OZ článkami najmä do novín Hlohovský žurnál, Život v Hlohovci, ale i do ďalších periodík v regióne. V roku výročia to bola séria spomienkových článkov, resp. statusov na stránke facebooku združenia, ale i v printových médiách v podaní Heleny Pekarovičovej. Historické a literárnohistorické články či recenzie písal Marián Kamenčík: Dve umelecké výročia, Náučný chodník hlohoveckými vinohradmi, Fuksiová v podaní Hlohovčanky Nadeždy Kvasňovskej, Čas mal vtedy príchuť večnosti. Literárne spomínanie Jana Vladislava na rodný Hlohovec, Kvety zo záhrady imaginácie, „In memoriam teneo.“ Kniha Ferdinanda Spála, Knižný príspevok k dejinám Hlohovca – kniha kronikára Ferdinanda Spála, Úspechy hlohovských squashistov na Majstrovstvách Slovenska jednotlivcov, Prírodné a kultúrno-historické zaujímavosti na trase Pochodu HP, Cestovatelia, pútnici, tuláci a turisti na Hlohovecku v minulosti a ich ohlas v literatúre, Na humornej stope túlavých topánok alebo Hlohovec malý i svetový, Zo spomienok zakladateľov a dlhoročných organizátorov Pochodu HP, Úspešné Majstrovstvá Európy v squashi aj s hlohovskou stopou, Jubilujúce občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HOHOVEC, Smer Rovinsko, juhozápad – nielen literárny návrat Ivana Štrpku do rodného Hlohovca, „Turistika pre mňa znamená slobodu.“ S Františkom Miklovičom o turistike v Hlohovci a malom jubileu Pochodu HP, Squashisti z Hlohovca opäť potvrdili príslušnosť k slovenskej ligovej elite, Z úspechov a histórie hlohovského squashu, Pripomenuli sme si životné jubileá dvoch osobností spojených s Hlohovcom, Ocenené publikácie filatelistu a poštového historika Ivana Tvrdého, Odišla významná osobnosť športového a pedagogického života v Hlohovci, „O nás vždy materskú péči mají,“ Veršované svedectvo o pomoci Zayovcov Hornozeleničanom pri povodni v auguste roku 1813, „Vylít pri Fraštáku byl na mílu země...“ – veľká povodeň na Váhu v literárnych pamiatkach. 

Vypracovali Marián Kamenčík a Helena Pekarovičová

 

Hlohovec 7.2.2024

Marián Kamenčík

predseda o.z.

EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC