Stanovy nášho združenia


Občianske združenie

EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

Od kníh k osobnostiam Hlohovca

 

STANOVY

 

Preambula

EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC je dobrovoľným nepolitickým a nezávislým združením občanov (ďalej len združenie) podľa zákona č.83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Článok I - Názov a sídlo

1.     Názov občianskeho združenia je: 
EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

2.     Sídlom združenia je: Závalie 3/A, 920 01 Hlohovec

3.     Združenie má celoslovenskú pôsobnosť.

 

Článok II - Ciele

Združenie má dve rovnoprávne sekcie:

1.     sekcia EX LIBRIS HLOHOVEC

2.     sekcia HISTÓRIA A OSOBNOSTI HLOHOVCA.

Cieľom združenia je:

1.     rozvoj, ochrana a prezentácia historických, duchovných a kultúrnych hodnôt

2.     činnosť v oblasti vzdelávania a výchovy detí, mládeže i dospelých

3.     služby na podporu regionálneho rozvoja, rozvoja turistiky a zamestnanosti

4.     informačné služby, najmä informácie pre návštevníkov mesta, propagácia histórie a osobností Hlohovca

5.     zvýšenie kladného patriotizmu a sebavedomia občanov mesta

6.     vyhlasovanie, organizácia a prezentácia medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 12-15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC.

 

Článok III - Činnosť

Združenie:

1.     Organizuje vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia (besedy, súťaže, semináre, výstavy, prednášky, konferencie atď.) v oblasti svojho záujmu.

2.     Organizuje aktivity pre propagáciu, rozvoj a ochranu kultúrnych a historických hodnôt regiónu.

3.     Propaguje historické udalosti a osobnosti regiónu Hlohovec formou pamätných publikácií, pamätných tabúľ, besied, prostredníctvom masmédií, internetu atď.

4.     Vypracováva projekty na propagáciu a rozvoj regiónu.

5.     Organizuje a podnecuje rozvojové aktivity v oblasti cestovného ruchu ako významnej možnosti regionálneho rozvoja. Zasadzuje sa za spoločný postup orgánov samosprávy, štátnej správy, podnikateľov, občanov, mimovládnych organizácií v tejto oblasti.

6.     Spolupracuje s ďaľšími záujmovo príbuznými organizáciami a združeniami, fyzickými a právnickými osobami, ktoré majú podobné ciele a činnosť.

7.     Spolupracuje so zahraničnými subjektami v záujme vytvorenia lepších podmienok pre dosahovanie svojich zámerov.

8.     Uchádza sa o tuzemské a zahraničné granty v oblasti činnosti združenia.

9.   Vydavateľská činnosť – vydáva publikácie, súvisiace s regiónom Hlohovca

 

 

Článok IV - Členstvo

1.     Zakladajúci člen:
Zakladajúcimi členmi sú členovia prípravného výboru:
Helena Pekarovičová, Jozef Urminský st., Viktor Chrenko, Mgr. Víťazoslav Chrenko, Mgr. Jozef Urminský ml., Mgr. Ján Libant, Robert Hronský, Jana Michalková, Mgr. Eva Úradníková

2.     Riadny člen:
Riadnym členom združenia sa môže stať fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na štátnu, politickú alebo konfesionálnu príslušnosť, ktorá sa podieľa na realizácii cieľov združenia.

3.     Podporujúci člen:
Podporujúcimi členmi združenia sa môžu stať právnické alebo fyzické osoby, ktoré majú o tento druh členstva záujem a finančne alebo materiálne podporia činnosť združenia. Podporujúcim členom združenia sa stáva právnická alebo fyzická osoba podaním písomnej prihlášky a poskytnutím finančnej alebo materiálnej podpory.

4.     O prijatí za člena rozhoduje správna rada.

5.     Dokladom členstva je podpis člena v evidenčných listoch združenia.

6.     Zánik členstva môže nastať:
a/ rozhodnutím člena nepracovať v združení
b/ vylúčením člena zo združenia
c/ úmrtím alebo z dôvodu vážnych zdravotných problémov
d/ zánikom združenia.

 

Článok V - Práva a povinnosti členov

1.     Člen má právo najmä:

a/ podieľať sa na činnosti združenia
b/ požadovať informácie, týkajúce sa cieľov a činnosti združenia
c/ využívať poznatky a informácie, získané v združení
v prospech cieľov združenia
d/ voliť a byť volený do orgánov združenia
e/ zakladajúci členovia môžu okrem toho navrhovať zmeny
v zložení správnej rady.

 

2.     Povinnosti člena sú najmä:

a/ dodržiavať stanovy združenia
b/ aktívne sa podieľať na činnosti združenia
c/ plniť rozhodnutia orgánov združenia
d/ platiť členské príspevky, ak ich orgány združenia stanovia.

 

Článok VI - Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

a/ verejné zhromaždenie členov
b/ správna rada
c/ predseda
d/ profesionálni pracovníci združenia
(podľa potreby a finančných možností združenia)
e/ kontrolná komisia.

a/ Najvyšším orgánom združenia je verejné zhromaždenie členov. Zvoláva ho spravidla raz ročne predseda správnej rady tak, aby sa zhromaždilo čo najviac členov. Do výlučnej právomoci verejného zhromaždenia členov patrí:

1.     Rozhodovanie o zániku združenia.

2.     Voľba a odvolanie členov správnej rady a kontrolnej komisie,
avšak v prípade správnej rady iba na základe návrhu niektorého zo zakladajúcich členov.

3.     Schvaľuje správu o činnosti a hospodárení.

4.     Schvaľuje plán činnosti na nasledujúce obdobie.

b/ Výkonným orgánom združenia je 7 alebo 9 členná správna rada, ktorá riadi činnosť združenia, zloženého z dvoch sekcií:

1.     sekcia EX LIBRIS HLOHOVEC

2.     sekcia HISTÓRIA A OSOBNOSTI HLOHOVCA.

Za prvých členov rady sú až do zvolenia alebo potvrdenia verejným zhromaždením členov považovaní členovia prípravného výboru. Na čele správnej rady stojí predseda združenia, podpredseda a tajomník, ktorých si zvolí zo svojich členov správna rada. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšína jej členov. Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov o všetkých dôležitých otázkach činnosti združenia. Ak pri hlasovaní nastane rovnosť hlasov, rozhodne hlas predsedu správnej rady. Správna rada najmä:

1.     rozhoduje o zmenách stanov združenia

2.     stanovuje výšku zápisného a členských príspevkov

3.     udeľuje čestné členstvo

4.     ustanovuje a riadi sekretariát združenia, upravuje pracovno-právne vzťahy, súvisiace so zabezpečením činnosti združenia

5.     zvoláva a pripravuje verejné zhromaždenia členov

6.     vypracúva plán činnosti, správu o činnosti, správu o hospodárení, navrhuje rozpočet a rozhoduje o finančných otázkach združenia

7.     prijíma vnútroorganizačné predpisy.

c/ Predseda správnej rady je štatutárnym orgánom združenia, ktorý ho zastupuje navonok. V čase neprítomnosti predsedu alebo na základe jeho poverenia ho zastupuje podpredseda správnej rady. 
Ak sa predseda alebo podpredseda správnej rady počas svojej činnosti vzdajú svojich funkcií alebo prestanú byť schopnými ich vykonávať, správna rada si spomedzi seba zvolí nového predsedu alebo podpredsedu. V prípade, že z dôvodu voľby nového predsedu alebo podpredsedu vznikne potreba doplniť správnu radu, nastúpia na uvoľnené miesta náhradníci z členov združenia.

d/ Profesionálni pracovníci združenia - ich vznik a počet bude závislý na potrebe a finančných možnostiach združenia. Ich odmeňovanie a personálne záležitosti budú v súlade s platnou štátnou legislatívou. 
Odmeňovanie ostatných členov združenia bude upravené v zvláštnych predpisoch združenia. V prípade nedostatku finančných zdrojov združenia je práca členov dobrovoľná, bez honorovania.

e/ Kontrolným orgánom združenia je kontrolná komisia, ktorá za svoju činnosť zodpovedá verejnému zhromaždeniu členov.

1.     Členstvo v komisii je nezlúčiteľné s členstvom v správnej rade.

2.     Komisia má najmenej 3 členov, ktorých volí verejné zhromaždenie členov. Kontrolná komisia volí spomedzi seba predsedu kontrolnej komisie.

3.     Kontrolná komisia sa schádza najmenej jedenkrát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi jej predseda alebo ním poverený člen.

4.     Kontrolná komisia najmä kontroluje činnosť a hospodárenie združenia, upozorňuje správnu radu a verejné zhromaždenie členov na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie.

5.     Kontrolná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

6.     Kontrolná komisia prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Všeobecné ustanovenie

Konať v mene združenia navonok sú oprávnení predseda a podpredseda správnej rady. Všetky písomné záležitosti, zaväzujúce združenie, vrátane disponovania finančnými prostriedkami, sú oprávnení podpisovať predseda a podpredseda správnej rady, prípadne ďaľší štatutárny zástupca tak, že sa podpíšu vždy najmenej dvaja z nich. K ich podpisom je pripojené razítko združenia. 
Oprávnenie ďaľších osôb konať a podpisovať za združenie upraví správna rada v organizačnom poriadku a podpisovom poriadku združenia. 
O všetkých konaniach, vyplývajúcich z týchto všeobecných ustanovení, vzniká povinnosť informovať správnu radu. 

Článok VII - Hospodárenie

1.     Združenie hospodári so spoločnými prostriedkami sekcií v súlade s platnou právnou úpravou, stanovami a vnútroorganizačnými predpismi.

2.     Príjmy združenia sú najmä: 
a/ členské príspevky
b/ príspevky od podporujúcich členov
c/ príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb
d/ príjmy z vlastnej činnosti pri napĺňaní cieľov združenia
e/ vykonávanie hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedenými cieľmi.

3.     Výdaje združenia tvoria všetky náklady, spojené s jeho činnosťou.

4.     Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa rozpočtu, schváleného verejným zhromaždením členov na príslušný rok.

5.     Príjmy z hospodárskej činnosti združenia sa môžu použiť výhradne na činnosť, súvisiacu s napĺňaním cieľov združenia.

6.     Za hospodárenie združenia zodpovedá štatutárny orgán, ktorým je predseda správnej rady.

7.     Majetok združenia tvoria finančné prostriedky na účtoch, vedených v peňažných ústavoch, hnuteľný a nehnuteľný majetok, iné majetkové práva a know-how odborno-metodických materiálov, vytvorených členmi združenia, prípadne odkúpených od ich autorov.

8.     Podrobnosti o hospodárení s majetkom a finančnými prostriedkami združenia i o oprávnení nimi disponovať upraví správna rada v smernici o hospodárení.

9.     Osoby, oprávnené disponovať finančnými prostriedkami a ostatným majetkom združenia sú povinné dodržiavať ustanovenia týchto stanov a ustanovenia všeobecne-záväzných predpisov.

Článok VIII - Zánik združenia

Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením po rozhodnutí príslušného orgánu združenia. Správna rada v takom prípade vymenuje likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu v súlade s platnou právnou normou. Ak po uhradení všetkých záväzkov združenia zostane nejaký majetok združenia, likvidátor ho použije výhradne na verejnoprospešné alebo charitatívne účely v oblasti aktivít detí a mládeže. Do 15 dní od ukončenia likvidácie oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra SR zánik združenia. 

Článok IX - Záverečné ustanovenia

Stanovy združenia nadobudli platnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR, t.j. 2. 5. 2003.