Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

Od kníh k osobnostiam Hlohovca

 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016

 

 

Sídlo občianskeho združenia:  

Námestie svätého Michala 3,  920 01  Hlohovec

Telefón : +421 33 742 46 57

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

internetová adresa : www.elap-hlohovec.sk

 

Ciele občianskeho združenia :

Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC /ďalej len OZ/ vzniklo dňa 2.mája 2003 a od svojho vzniku si kladie za prioritný cieľ rozvíjať a prezentovať historické, kultúrne a duchovné hodnoty súvisiace s mestom Hlohovec a priľahlým regiónom.

OZ má tiež ambície pôsobiť v oblasti výchovy a vzdelávania, je pripravené podporovať regionálny rozvoj a informovať materiálmi, ktoré vydáva, návštevníkov Hlohovca o zaujímavostiach mesta.

OZ vyhlasuje, organizuje a prezentuje medzinárodnú výtvarnú súťaž v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov – EX LIBRIS HLOHOVEC a medzinárodnú súťaž v kreslenom humore FRAŠTACKÝ  TŔŇ.  Kladie si za cieľ oboznamovať verejnosť so životom a prácou významných rodákov z Hlohovca a pri  ich jubileách im odhaľovať pamätné tabule.

Jedným z ďalších cieľov OZ je približovanie histórie nášho mesta a regiónu prostredníctvom reportáží v Hlohovskej televízii a formou článkov v spoločenskom mesačníku Život v Hlohovci, vo Fraštackých novinách a iných periodikách pre široký okruh záujemcov. Články, reportáže a fotogalériu zverejňuje na vlastnej internetovej stránke, vydáva knižné publikácie, čím propaguje históriu i súčasnosť hlohovského regiónu. OZ organizuje aj koncerty, besedy, prezentácie i výstavy a podieľa sa tak významnou mierou na zvyšovaní kvality kultúrneho života v meste.

OZ pracuje v dvoch sekciách, ktoré sú rovnocenné:

 • EX LIBRIS HLOHOVEC
 • História a osobnosti Hlohovca

 

Činnosť OZ v roku 2016:

Jednou z tradičných akcií OZ je program pri príležitosti MDŽ a nebolo tomu inak ani v tomto roku. V nedeľu 6.3.2016 sa v poeticko-hudobnom programe Čas pre poďakovanie predstavili Ladislav FANČOVIČ – klavír, Karol NITRAN – lesný roh a Martina KAJANOVÁ – flauta. Programom, ktorý sa konal v refektári Vlastivedného múzea v Hlohovci, sprevádzal Ján LIBANT.

V reštaurácii Terasa sme v rámci Senior klubu uviedli 20.3.2016 novú knihu poézie hlohovského autora  Františka LIŠČÁKA  Návraty.  Programom sprevádzali Helena PEKAROVIČOVÁ a Marián KAMENČÍK, svojím speváckym umením ozdobili podujatie HLOHOVČATÁ pod vedením svojej dirigentky Martiny BARAČKOVEJ.

15. 5. o 15. 00 – slávnostné uvedenie knihy úsmevných príhod z Leopoldova autorov Vila HRABOVSKÉHO (text) a Radky HRABOVSKEJ (ilustrácie) MY MESTEČANIA. Hudobný hosť: Stano Standard KAMENČÍK. Refektár Vlastivedného múzea v Hlohovci, Františkánske námestie.

Pod hlavičkou OZ sa dňa 3. 6. o 19.00 uskutočnilo otvorenie výstavy obrazov a grafík z tvorby Viktora, Víťazoslava a Rastislava CHRENKOVCOV pod názvom  CHRENKOVCI – TRI GENERÁCIE v minigalérii cukrárne Jasmín v Slavičíne, ČR.

S nebývalým záujmom sa stretla komentovaná prechádzka židovským cintorínom v Hlohovci  Za svetlom Dávidovej hviezdy. Z troch plánovaných prechádzok bolo napokon deväť. Osem sa uskutočnilo 15. septembra a jedna 1. novembra.  Prišli najmä Hlohovčania, prišli však aj ľudia z Bratislavy, Trnavy, Bánoviec nad Bebravou, Piešťan. A prišli aj ľudia židovskej národnosti, najmä takí, ktorí majú na našom cintoríne pochovaných predkov. Boli tam aj dojímavé stretnutia. Napríklad dve krásne staré dámy blízko deväťdesiatky, Židovka a nežidovka, sa stretli po takmer sedemdesiatich rokoch. Slzy nechýbali. Otvorili sa mysle ľudí všetkých generácií pre dobro, pootvorila sa priehradka, v ktorej je uložená história Židov v Hlohovci. Židovským cintorínom sprevádzali Jozef URMINSKÝ a Marián KAMENČÍK.

Nosným podujatím OZ v roku 2016 bol 11.ročník bienále kresleného humoru pod názvom „FRAŠTACKÝ  TŔŇ“. 11. ročník bienále kresleného humoru FRAŠTACKÝ TŔŇ bol vyhlásený 1. apríla tohto roku na tému Voda, druhá téma bola voľná. Svoje práce, bolo ich 357, do 11. ročníka súťaže poslalo  83 karikaturistov z Anglicka, Argentíny, Austrálie, Bosny a Hercegoviny, Brazílie, Bulharska, Českej republiky, Číny, Egypta, Fínska, Grécka, Chorvátska, Indie, Indonézie, Iránu, Izraelu, Kene, Kuby, Macedónska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Rumunska, Ruska, Srbska, Talianska, Turecka, Ukrajiny, Uruguaja, Uzbekistanu  a Slovenska.  Dňa 7.októbra 2016 sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a vernisáž výstavy víťazných prác. Sprievodným podujatím bola výstava Farebný svet Jiřího Nováka a predstavenie knihy Milana Kupeckého Spoza čiary a knihy Milana Hodála (H)LÁSKY.

13. novembra sa pod názvom Sloboda cestou tvorivosti konalo v refektári Vlastivedného múzea v Hlohovci slávnostné uvedenie knihy Jany Štefánie KUZMOVEJ a Igora LOMNICKÉHO Tvorivé aplikácie výchovy v mimoškolskej činnosti. Slávnosť svojou prítomnosťou poctili primátor Hlohovca Ing. Miroslav KOLLÁR, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu docent Ľudovít HAJDUK, PhD. a ďalší predstavitelia hlohovských inštitúcií. Programom sprevádzala Helena PEKAROVIČOVÁ, vystúpili v ňom žiaci, absolventi a učitelia ZUŠ v Hlohovci.

Členovia OZ svojimi aktivitami významnou mierou ovplyvňujú kultúrne dianie v meste Hlohovec. Publikujú svoje články, vystupujú v mestskej televízii a svoju činnosť propagujú na informačnej tabuli na pešej zóne i na internetovej stránke združenia. V roku 2016 napísali členovia OZ do kultúrneho mesačníka ŽIVOT V HLOHOVCI, do dvojtýždenníka FRAŠTACKÉ NOVINY a ostatných periodík v regióne spolu 15 článkov. Tri články v  časopise Spolku zberateľov a priateľov exlibris v Prahe  KNIŽNÍ ZNAČKA.

V roku 2016 bolo v Hlohovskej televízii odvysielaných 13 reportáží, ktoré boli spracované alebo pripravené v spolupráci s OZ.

 • Január 2016    - Zámok 1.časť
 • Február 2016   -  Zámok 2.časť
 • Marec 2016 - Čas pre poďakovanie. Poeticko - hudobný program k medzinárodnému dňu žien
 • Apríl 2016   -  Návraty. Uvedenie novej knihy poézie Františka Liščáka
 • Máj 2016   -  Putovanie storočiami
 • Jún 2016   -  Chotáre Hlohovca - Gábor
 • Júl  2016   -  Chotáre Hlohovca - Lipiny
 • August 2016   -  Chotáre Hlohovca - Peter
 • September 2016 - Zámok 3.časť, Chotáre Hlohovca - Gábor
 • Október 2016 –  Fraštacký tŕň
 • November 2016 - Za svetlom Dávidovej hviezdy. Komentované prechádzky židovským cintorínom. 
 • December 2016 - Tajomstvo legendárneho preletu. Odhalenie pamätnej tabule českému velikánovi Járovi Cimrmanovi

Správa o hospodárení

Občianskeho združenia „EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC“ 

so sídlom v Hlohovci, Námestie sv. Michala 3

za rok  2016

 

 

Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC (ďalej len OZ) malo na začiatku roka 2016 finančné prostriedky vo výške: 189,41€ , z toho:

Stav pokladne: 36,23 €

Stav bank.účtov v Tatrabanke: 153,18 €

Na konci roka 2016 predstavovali celkové príjmy OZ sumu: 7 984,36 €, z toho:

 • Príspevok vo výške 2 % zo zaplatených daní: 1 675,11 €
 • Účelové dotácie a dary : 3 100,00 €, v tom:
 • Mesto Hlohovec: 1300,00 €
 • Fond na podporu umenia: 1 500,00 €
 • Ostatné dotácie a finančné dary (Nadácia J.Korca): 300,00 €
 • Dobrovoľné príspevky (Za svetlom Dávidovej hviezdy): 282,00 €
 • Príjmy za predaj kníh: 318,10 €
 • Ostatné príjmy – bankové úroky: 0,09 €
 • Iné príjmy: 214,06 €
 • Ostatné príjmy – pôžičky od predsedníčky OZ: 330,00 €
 • Príjmy z priebežnej položky(vklady do pokl.z b.účtu): 2 065,00 €

Na konci roka 2016 predstavovali celkové výdavky OZ sumu: 6 983,85 €, z toho:

 • Výdavky na vyhotovenie a tlač prop.materiálov: 1 077,10 €
 • Ceny do súťaže (Fraštacký tŕň): 467,97 €
 • Prevádzkové výdavky: 1 147,28 €
 • Bankové poplatky: 98,40 €
 • Ostatné výdavky: 968,10 €
 • Iné výdavky – príkazné zmluvy: 1 160,00 €
 • Výdavky na priebežnú položku(výbery z b.účtu do pokl.): 2 065,00 €

V roku 2016 dostalo OZ na bankový účet dotáciu od Mesta Hlohovec v celkovej sume: 1 300,00 €, v tom:  dotácia účelovo viazaná na 16.ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov (téma Svet okolo nás) – 300,00 € a dotácia účelovo viazaná na realizáciu 11.ročníka bienále medz.súťaže kresleného humoru – Fraštacký tŕň – 1 000,00 €. OZ muselo vrátiť časť dotácie na súťaž Fraštacký tŕň Mestu Hlohovec v sume: 12,94 €. OZ dostalo dotáciu z Fondu na podporu umenia na realizáciu súťaže Fraštacký tŕň v celkovej sume: 1 500,00 €. V roku 2016 časť výdavkov spojená s organizovaním týchto projektov bola hradená z vyššie uvedených dotácii a jej vyúčtovanie bolo predložené donorovi.

OZ k 31.12.2016 disponovalo finančnými prostriedkami v celkovej sume: 1 451,05 €, v tom:

Stav pokladne k 31.12.2016: 59,34 €

Stav bank.účtov k 31.12.2016:  1 391,68 €

Rekapitulácia hospodárenia OZ EX LIBRIS AD PERSONAM so sídlom v Hlohovci, Námestie sv.Michala 3 za rok 2014: 

Celkové príjmy: 7 984,36  €

Celkové výdavky: 6 983,85  €

Rozdiel – hospodársky výsledok (zisk):  +1 000,51  € 

Rozdiel = nedaňové príjmy – nedaňové výdavky: 5 601,26 – 4 606,36 = + 994,90 €

 

Rozdiel = daňové príjmy – daňové výdavky: 318,10 – 312,49 = + 5,61 € (základ dane)

 

 

Predsedníčka správnej rady Občianskeho združenia

EX LIBRIS AD PESONAM HLOHOVEC

Helena  PEKAROVIČOVÁ