Formy podpory

  • Členské príspevky

Dobrovoľní členovia občianskeho združenia môžu platiť členský príspevok. Platba a výška príspevku je každoročne odsúhlasená na členskej schôdzi. 

 

  • Finančný dar

Výška závisí od vášho rozhodnutia. Financie sú legálne vyúčtované a darca je o ich použití podľa jeho želania informovaný. Prianie o anonymite darcu je rešpektované. 

 

  • Nefinančný dar

S vďakou prijmeme i váš nefinančný dar. O jeho použití budete informovaní ajeho použitie bude riadne zaúčtované a evidované.

 

  • Priama podpora vybraného projektu

Podľa vášho želania môžete podporiť ktorýkoľvek konkrétny schválený projekt finančnou i nefinančnou formou. Občianske združenie vás bude informovať o jeho realizácii a zabezpečí kontrolu vami investovaných prostriedkov.

 

  • Vytvorenie účelového fondu

Ak sa rozhodnete zhromaždiť finančné prostriedky na konkrétny účel (napr. Vydanie publikácie, natočenie videofilmu, obnovu alebo údržbu historickej pamiatky, zhotovenie pamätnej tabule a podobne), môžete pri občianskom združení založiť účelový fond. Zakladateľom môže byť právnická alebo fyzická osoba. Peňažné prostriedky sú určené len na konkrétny, vami vybraný cieľ. Občianske združenie môže podľa svojich možností doplniť do fondu chýbajúce prostriedky do konečnej sumy.

 

  • Dve percentá dane z príjmu fyzických alebo právnických osôb

Ak sa rozhodnete darovať nám 2 % z vašej dane (príslušnú čiastku na základe vášho rozhodnutia presunie váš daňový úrad na náš účet), takto získané finančné prostriedky použijeme na realizáciu aktivít združenia. Všetky informácie o postupe pri poukazovaní 2 % z vašich daní z príjmu vám ochotne poskytneme.