Naša činnosť


Združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC:

  • Organizuje vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia (besedy, súťaže, semináre, výstavy, prednášky, konferencie atď.) v oblasti svojho záujmu.
  • Organizuje aktivity pre propagáciu, rozvoj a ochranu kultúrnych a historických hodnôt regiónu.
  • Propaguje historické udalosti a osobnosti regiónu Hlohovec formou pamätných publikácií, pamätných tabúľ, besied, prostredníctvom masmédií, internetu atď.
  • Vypracováva projekty na propagáciu a rozvoj regiónu.
  • Organizuje a podnecuje rozvojové aktivity v oblasti cestovného ruchu ako významnej možnosti regionálneho rozvoja. Zasadzuje sa za spoločný postup orgánov samosprávy, štátnej správy, podnikateľov, občanov, mimovládnych organizácií v tejto oblasti.
  • Spolupracuje s ďaľšími záujmovo príbuznými organizáciami a združeniami, fyzickými a právnickými osobami, ktoré majú podobné ciele a činnosť.
  • Spolupracuje so zahraničnými subjektami v záujme vytvorenia lepších podmienok pre dosahovanie svojich zámerov.
  • Uchádza sa o tuzemské a zahraničné granty v oblasti činnosti združenia.