Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

Od kníh k osobnostiam Hlohovca

 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2014

 

 

Sídlo občianskeho združenia:  

Námestie svätého Michala 3,  920 01  Hlohovec

Telefón : +421 33 742 46 57

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

internetová adresa : www.elap-hlohovec.sk

 

Ciele občianskeho združenia :

Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC /ďalej len OZ/ vzniklo dňa 2.mája 2003 a od svojho vzniku si kladie za prioritný cieľ rozvíjať a prezentovať historické, kultúrne a duchovné hodnoty súvisiace s mestom Hlohovec a priľahlým regiónom.

OZ má tiež ambície pôsobiť v oblasti výchovy a vzdelávania, je pripravené podporovať regionálny rozvoj a informovať materiálmi, ktoré vydáva, návštevníkov Hlohovca o zaujímavostiach mesta.

OZ vyhlasuje, organizuje a prezentuje medzinárodnú výtvarnú súťaž v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov – EX LIBRIS HLOHOVEC a medzinárodnú súťaž v kreslenom humore FRAŠTACKÝ  TŔŇ.  Kladie si za cieľ oboznamovať verejnosť so životom a prácou významných rodákov z Hlohovca a pri  ich jubileách im odhaľovať pamätné tabule.

Jedným z ďalších cieľov OZ je približovanie histórie nášho mesta a regiónu prostredníctvom reportáží v Hlohovskej televízii a formou článkov v spoločenskom mesačníku Život v Hlohovci, vo Fraštackých novinách a iných periodikách pre široký okruh záujemcov. Články, reportáže a fotogalériu zverejňuje na vlastnej internetovej stránke, vydáva knižné publikácie, čím propaguje históriu i súčasnosť hlohovského regiónu. OZ organizuje aj koncerty, besedy, prezentácie i výstavy a podieľa sa tak významnou mierou na zvyšovaní kvality kultúrneho života v meste.

OZ pracuje v dvoch sekciách, ktoré sú rovnocenné:

 • EX LIBRIS HLOHOVEC
 • História a osobnosti Hlohovca

 

Činnosť OZ v roku 2014:

Z predchádzajúceho roku 2013 trvala do 8.januára 2014 úspešná výstava „Považský štvorlístok ako ich nepoznáte“ vo výstavnej sieni Vlastivedného múzea. Humoristi netradične predstavili aj svoje výtvarné diela súvisiace s ich profesiou.

Prezentácia knihy Augustína Pauloviča „Komedianti alebo zabudnutý príbeh zo starého Fraštáku“ sa konala dňa 24.januára 2014. Knihu slávnostne uviedol jej editor Maroš Kamenčík a treba uviesť, že sa pôvodný príbeh stretol s veľkým záujmom Hlohovčanov, ktorí zaplnili Jazz Club Armstrong do posledného miesta.

Vo februári bola zahájená výstava víťazných prác zo 14.ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže  v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov - EX LIBRIS HLOHOVEC na tému „KVETY“ v dokumentačnom stredisku UNESCO v Bratislave.

Kolektív OZ tradične pripravil dňa 2.marca 2014 poeticko-hudobný program k Medzinárodnému dňu žien pod názvom „Za lásku, ktorú dávate“. Program sa uskutočnil v refektári Vlastivedného múzea a účinkovali v ňom Lenka Slováková – klavír, Gabriela Drgoňová – klavír, Katarína Lukšicová – flauta, Brian Brestovanský – recitácia a Ján Libant podujatie moderoval.

Dňa 1.apríla 2014 vyhlásilo OZ 10.ročník bienále kresleného humoru „FRAŠTACKÝ  TŔŇ“ na tému – PENIAZE. 

Víťazoslav Chrenko pripravuje zo svojich zbierok pozoruhodné výstavy známych grafikov a prináša tak do Hlohovca vysokú kvalitu. Dňa 25.apríla 2014 sa uskutočnila vernisáž výstavy renomovaného českého grafika  a rezbára Václava Plechatého pod názvom „Pohodový pozorovateľ“, ktorá mala u návštevníkov veľký úspech.

Už druhú knihu kuchárskych receptov pripravila Eva Urminská v spolupráci so synom Jozefom Urminským. Uvedenie knihy bolo 7.mája 2014 v refektári Vlastivedného múzea za veľkého záujmu verejnosti – kniha má názov „Neznáme chute a vône hlohoveckej kuchyne“.

Pod hlavičkou OZ sa dňa 6.júna 2014 uskutočnilo otvorenie výstavy grafík a exlibrisov Víťazoslava CHRENKA pod názvom „Čarovný detail“ v minigalérii umeleckej cukrárne JASMÍN v Slavičíne – v Českej republike.  Výstava trvala až do 2.10.2014.

Dňa 22.6.2014 sa na futbalovom štadióne v Hlohovci uskutočnili oslavy 100.výročia organizovaného futbalu v našom meste. Na príprave osláv sa aktívne podieľalo OZ EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, ktoré iniciovalo aj slávnostné odhalenie pamätnej tabule a podpredseda združenia Jozef URMINSKÝ vystúpil na slávnosti s prejavom.

OZ spolupracovalo pri uvedení druhého vydania publikácie Pavel VAJAJ /1761 – 1838/ - Živý odkaz učiteľa z Horných Zeleníc. Slávnosť sa  uskutočnila v Horných Zeleniciach dňa 23.augusta 2014 a zúčastnili sa jej za združenie Helena Pekarovičová a Maroš Kamenčík.

Súčasne so zahájením školského roka OZ dňa 1.septembra 2014 vyhlásilo 15.ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC, ktorého uzávierka je 31.1.2015.

Nosným podujatím OZ v roku 2014 bol 10.ročník bienále kresleného humoru pod názvom „FRAŠTACKÝ  TŔŇ“. Dňa 3.októbra 2014 bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov, ktoré poctili svojou prítomnosťou srbský veľvyslanec Šani Dermaku a prvý radca tureckého veľvyslanectva Cüneyt Yavuzcan.   Zároveň bola otvorená  výstava zúčastnených výtvarníkov a víťazných prác. Sprievodným podujatím bola výstava Jožinko – dieťa svojich rodičov autora Jozefa Babušeka.

Významným počinom OZ bolo uskutočnenie autorskej výstavy exlibrisov Víťazoslava Chrenka v estónskom meste TARTU, výstava trvala do 13.novembra 2014 a v priestoroch centrálnej mestskej knižnice mala veľký úspech. Spolu s autorom sa otvorenia výstavy zúčastnila aj predsedníčka združenia Helena Pekarovičová.

V nedeľu 9.novembra 2014 sa vo františkánskom kostole a v parčíku pred kostolom konalo slávnostné odhalenie a vysvätenie Pamätníka obetiam 1.svetovej vojny. Obnova pamätníka mala zásadný vplyv aj na rekonštrukciu parku a mesto tak získalo na svojom území skutočne dôstojné dielo. V programe vystúpili pod vedením moderátora Jána Libanta – Jozef Bachratý, Jozef Urminský, Gabriela Drgoňová, Zuzana Okienková a Katarína Lukšicová, prejav predniesol primátor mesta Peter Dvoran. Na záver pamätník vysvätil kňaz, gvardián františkánskeho kláštora Leopold Jaroslav Jablonský, zhromaždenie pozdravil podpredseda OZ Jozef Urminský, ktorý bol iniciátorom podujatia. 

Občianske združenie k tomuto projektu zorganizovalo úspešnú verejnú zbierku.

V refektári Vlastivedného múzea sa v nedeľu 23.novembra 2014 konal kultúrny program – Váh veršami skrotený. V programe bola predstavená verejnosti kniha „Hlohovské nebezpečenstvo“ z pera Maroša Kamenčíka.

Významnou reprezentáciou združenia bola účasť na vedeckej konferencii pod názvom – Poslanie a práca dobrovoľníkov v Trnavskom samosprávnom kraji, ktorá sa uskutočnila 5.decembra 2014 v Trnave. Na konferencii odznela prednáška – „Vedia, kto sú aj vďaka nám – rozmer dobrovoľníctva pri upevňovaní historickej a regionálnej identity“, ktorú pripravili Mareš Kamenčík a Helena Pekarovičová.

Vynikajúcu výstavu pripravil jej kurátor Víťazoslav Chrenko v spolupráci s členmi Združenia výtvarných umelcov moravsko – slovenského pomedzia so sídlom v Uherskom Brode. Vystavujúci – Jaroslav Bureš, Antonín Hájek, Pavel Hanák, Jindřich Karský a Karel Táborský sa predstavili dielami z kameňa a dreva. Vernisáž sa konala dňa 12.decembra 2014 pod názvom „Umenie s vôňou slivovice“.

Posledným podujatím OZ v roku 20214 bol koncert zoskupenia „Saxophone syncopators“, ktoré vedie hlohovský rodák Ladislav Fančovič. Koncert sa uskutočnil  dňa 17.12.2014 v refektári Vlastivedného múzea.

Členovia OZ významnou mierou ovplyvňujú svojimi aktivitami kultúrne dianie v meste Hlohovec. Publikujú svoje články, vystupujú v Hlohovskej televízii a svoju činnosť propagujú na informačnej tabuli na pešej zóne i na vlastnej internetovej stránke.

V roku 2014 napísali do kultúrneho mesačníka ŽIVOT V HLOHOVCI spolu 14 článkov z pera Jozefa Urminského, Víťazoslava Chrenka a Maroša Kamenčíka. 

Vo Fraštackých novinách vyšlo v roku 2014 spolu 6 článkov a 4 články uverejnili Novinky Hlohovec. Tri články o činnosti OZ vyšli v renomovanom časopise Spolku zberateľov a priateľov exlibris v Prahe  KNIŽNÍ ZNAČKA. O činnosti OZ boli uverejnené 3 články aj v Almanachu Združenia výtvarných umelcov moravsko – slovenského pomedzia v Uherskom Brode.

V roku 2014 bolo odvysielaných v Hlohovskej televízii 15 reportáží v spolupráci s OZ. V januári bola odvysielaná reportáž Považský štvorlístok, nasledovali pásmo k MDŽ, Krst knihy Neznáme vône a chute, Po stopách strateného grófa, rekonštrukcia pamätníka, koncert Ladislava Fančoviča, Kniha o povodniach a v edícii Chotáre Hlohovca boli odvysielané – Paradajs, Cisárka, Panská Niva, Stará hora, Gábor, Slivová dolina, Vavrincová hora, Uhlár, Lipiny a Šajba.


Správa o hospodárení

Občianskeho združenia „EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC“ 

so sídlom v Hlohovci, Námestie sv. Michala 3

za rok  2014

 

 

Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC (ďalej len OZ) malo na začiatku roka 2014 finančné prostriedky vo výške: 906,59€ , z toho:

Stav pokladne: 61,45 €

Stav bank.účtov v Tatrabanke: 845,14 €

Na konci roka 2014 predstavovali celkové príjmy OZ sumu: 14 793,13 €, z toho:

 • Príspevok vo výške 2 % zo zaplatených daní: 3 570,80 €
 • Účelové dotácie a dary : 7 376,04 €, v tom:
  • Mesto Hlohovec: 630,00 €
  • MK SR: 2 000,00 €
  • TTSK: 256,00 €
  • MVF: 12,54 € (doplatok)
 • Ostatné dotácie a finančné dary: 4 477,50 €
 • Príjmy za predaj kníh: 899,00 €
 • Dobrovoľné príspevky/koncert: 93,00 €
 • Ostatné príjmy – bank.úroky: 0,24 €
 • Iné príjmy: 834,05 €
 • Príjmy z priebežnej položky(vklady do pokl.z b.účtu): 2 020,00 €

Na konci roka 2014 predstavovali celkové výdavky OZ sumu: 16 204,82 €, z toho:

Výdavky na prevádzkovú réžiu spolu: 9 152,01 €, v tom:

 • Výdavky na vyhotovenie a tlač propag.materiálov vrátane publikácii a kníh: 1 868,56 €
 • Ceny do súťaže: 337,54 €
 • Ban.poplatky a daň z úrokov: 103,19 €
 • Ostatné výdavky: 6 842,72 €
 • Výdavky na mzdy(čistá mzda, dohody o vyk.práce): 1 782,43 €
 • Odvody a príspevky do fondov: 1 285,05 €
 • Výdavky na príkaz.zmluvy: 1 260,00 €
 • Iné výdavky: 705,33 €

Výdavky na priebežnú položku(výbery z b.účtu do pokl.): 2 020,00 €

V priebehu roka 2014 OZ zamestnávalo spolu 16 zamestnancov, z toho na dohodu o vykonaní práce 7 zamestnancov a na príkazné zmluvy 9 zamestnancov. Odvody a príspevky do fondov boli v sume: 1 285,05 €, z toho odvody do SP:659,88 €, odvody do ZP:207,20 € a daň z dohôd:417,97 €. Celkové mzdové výdavky (vrátane prikazných zmlúv) boli vo výške: 4 327,48 €. 

V roku 2014 dostalo OZ na bankový účet dotáciu od Mesta Hlohovec v celkovej sume: 630,00 €, v tom: dotácia účelovo viazaná na realizáciu projektu Fraštacký tŕň 2014– 130,00 €, dotácia účelovo viazaná na 15.ročník EX LIBRIS HLOHOVEC v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov (téma Vodný svet) – 300,00 € a dotácia účelovo viazaná na realizáciu projektu Pamätník obetiam 1.sv.vojny – 200,00 €. OZ dostalo dotáciu od MK SR v celkovej sume: 2 000,00 €, ktorá bola účelovo viazaná na realizáciu projektu Fraštacký tŕň 2014, dotáciu z Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v celkovej sume: 256,00 € na realizáciu projektu Fraštacký tŕň 2014. Ďalej Oz dostalo doplatok dotácie z Medz.vyšehr.fondu (MVF) v celkovej sume: 12,54 € účelovo viazanej na realizáciu projektu 14.ročník EX LIBRIS HLOHOVEC v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov. V roku 2014 časť výdavkov spojená s organizovaním týchto projektov bola hradená z vyššie uvedených dotácii a jej vyúčtovanie bolo predložené donorovi.

OZ k 31.12.2014 disponovalo finančnými prostriedkami v celkovej sume: 111,38 €, v tom:

Stav pokladne k 31.12.2014:  20,67 €

Stav bank.účtov k 31.12.2014:  90,71 €

Rekapitulácia hospodárenia OZ EX LIBRIS AD PERSONAM so sídlom v Hlohovci, Námestie sv.Michala 3 za rok 2014: 

Celkové príjmy: 14 793,13 €

Celkové výdavky: 16 204,82 €

Rozdiel – hospodársky výsledok (strata): - 1 411,69 € 

 

Predsedníčka správnej rady Občianskeho združenia

EX LIBRIS AD PESONAM HLOHOVEC

Helena  PEKAROVIČOVÁ