Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

Od kníh k osobnostiam Hlohovca

 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2013

  

 

Sídlo občianskeho združenia:  

Námestie svätého Michala 3,  920 01  Hlohovec

Telefón : +421 33 742 46 57

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

internetová adresa : www.elap-hlohovec.sk

 

Ciele občianskeho združenia :

Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC /ďalej len OZ/ vzniklo dňa 2.mája 2003 a od svojho vzniku si kladie za prioritný cieľ rozvíjať a prezentovať historické, kultúrne a duchovné hodnoty súvisiace s mestom Hlohovec a priľahlým regiónom.

OZ má tiež ambície pôsobiť v oblasti výchovy a vzdelávania, je pripravené podporovať regionálny rozvoj a informovať materiálmi, ktoré vydáva, návštevníkov Hlohovca o zaujímavostiach mesta.

OZ vyhlasuje, organizuje a prezentuje medzinárodnú výtvarnú súťaž v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov – EX LIBRIS HLOHOVEC a medzinárodnú súťaž v kreslenom humore FRAŠTACKÝ  TŔŇ.  Kladie si za cieľ oboznamovať verejnosť so životom a prácou významných rodákov z Hlohovca a pri  ich jubileách im odhaľovať pamätné tabule.

Jedným z ďalších cieľov OZ je približovanie histórie nášho mesta a regiónu prostredníctvom reportáží v Hlohovskej televízii a formou článkov v spoločenskom mesačníku Život v Hlohovci, vo Fraštackých novinách a iných periodikách pre široký okruh záujemcov. Články, reportáže a fotogalériu zverejňuje na vlastnej internetovej stránke, vydáva knižné publikácie, čím propaguje históriu i súčasnosť hlohovského regiónu. OZ organizuje aj koncerty, besedy, prezentácie i výstavy a podieľa sa tak významnou mierou na zvyšovaní kvality kultúrneho života v meste.

OZ pracuje v dvoch sekciách, ktoré sú rovnocenné:

 • EX LIBRIS HLOHOVEC
 • História a osobnosti Hlohovca

 

Činnosť OZ v roku 2013:

Ešte z roku 2012 trvala výstava CHRENKOVCI – tri generácie, ktorá sa skončila vo výstavnej sieni múzea 13.januára 2013.

Prvým podujatím OZ v Novom roku 2013 bola prezentácia grafík Františka VACKA pod názvom NOVOROČNÉ  KLAUNIÁDY. Výstava zo zbierok Víťazoslava Chrenka sa konala v priestoroch výstavnej siene Vlastivedného múzea v Hlohovci od 18.1. do 17.2.2013 a stretla sa s veľkým záujmom občanov.

V piatok 25. januára 2013 sa v Hlohovci konala slávnosť uvedenia poštovej známky s názvom „Empírové divadlo v Hlohovci“ a príležitostnej pečiatky v rámci jubilejného roka, keď ubehlo 900 rokov od prvej písomnej zmienky o meste v „Zoborskej listine“. Na uvedení poštovej známky a organizácii slávnosti sa významnou mierou podieľalo aj OZ.

Dňa 26.1.2013 bola odhalená pamätná tabuľa bývalému dekanovi farnosti p. Havranovi a pri tomto podujatí OZ prispelo svojimi skúsenosťami a radou.

Dňa 31.1.2013 bola uzávierka 14.ročníka bienále medzinárodnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC. Témou boli KVETY a z kvetinových exlibrisov sme neskôr uvili kyticu jubilujúcemu mestu Hlohovec.

V tomto ročníku súťaže prišlo rekordných 2.529 súťažných prác od 2.149 mladých autorov. Rekordná bola aj účasť zo 16 krajín sveta v jednom ročníku.

Slávnostným uvedením knihy Mariána KAMENČÍKA – Vďačná pamiatka Fraštackému richtárovi v Refektári Vlastivedného múzea sme 15. februára 2013 znova opäť prispeli k mestským oslavám jubilea. Zaujímavá publikácia potešila milovníkov histórie a počas jej prezentácie bolo predstavené nové logo mesta Hlohovec za veľkej účasti obyvateľov mesta.

 Jednou z tradičných akcií OZ je pásmo pri príležitosti MDŽ a nebolo tomu inak ani v tomto roku, keď sa v nedeľu 3. marca 2013 predstavili účinkujúci v pásme nazvanom – Kráse, láske, múdrosti a citu našich žien. Účinkovali – Ladislav FANČOVIČ, klavír, Jana DEKÁNKOVÁ, spev, Jozef BACHRATÝ a Brian BRESTOVANSKÝ, poézia. Programom sprevádzal Ján LIBANT.

Dňa 27.3.2013 sa v priestoroch knižnice konalo zasadnutie poroty, ktorá rozhodla o laureátoch 14. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC v jednotlivých súťažných kategóriách.

Významnou mierou sa OZ podieľalo na odhalení pamätnej tabule Pavlovi VAJAJOVI v Horných Zeleniciach, kde tento evanjelický učiteľ, básnik, osvietený vzdelanec a autor veršovaných kroník pôsobil. Slávnosť sa konala v nedeľu 21. apríla 2013. 

Nádherný koncert usporiadalo OZ dňa 19. mája 2013, keď v Refektári Vlastivedného múzea zazneli skladby Händela, Mozarta, Rachmaninova, Liszta, Smetanu, Dvořáka, Čajkovského a Leoncavalla v pásme  UMENIE SPEVU.  Predstavili sa poslucháči cirkevného konzervatória v Bratislave – Zuzana OKIENKOVÁ, Dominika OREMOVÁ, Lenka RURIKOVÁ a Jerguš JUDIN.

Spojenie OZ a talentovanej klaviristky Lenky SLOVÁKOVEJ trvá už niekoľko rokov k prospechu oboch strán. Dňa 23.6.2013 sa v Empírovom divadle uskutočnil koncert pri príležitosti absolvovania štúdia na Vysokej škole múzických umení pod názvom GAUDIUM MUSICORUM.

V jubilejnom roku sa v Hlohovci predstavovala jedna publikácia za druhou a dňa 7.7.2013 bolo slávnostné uvedenie knihy z pera Jozefa URMINSKÉHO  a kolektívu pod výstižným názvom CONVENTUS  GALGOCIENSIS. Monografiu o histórii františkánskeho kláštora sprevádzalo aj odhalenie pamätnej tabule – Františkánsky kláštor v historických medzníkoch.

Medzinárodná výtvarná súťaž v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov EX LIBRIS HLOHOVEC vyvrcholila v dňoch 3.-5.októbra 2013. Do Hlohovca sa zišli laureáti súťaže, aby si prezvali ocenenia, boli pre nich pripravené spoločné aktivity i výlet do Bratislavy. Súčasťou vernisáže najlepších prác bola i výstava grafík a exlibrisov významného slovenského výtvarníka Igora PIAČKU. O skončenom súťažnom ročníku informuje farebný dvojjazyčný bulletin, v ktorom sú zachytené všetky dôležité informácie,  víťazi kategórií, ich grafické práce a zoznam všetkých zúčastnených štátov i miest. Zároveň bola oznámená téma budúceho ročníka súťaže – VODNÝ  SVET.

Skvelým podujatím sa OZ prezentovalo dňa 22.novembra 2013, kedy bola na budove Základnej umeleckej školy odhalená pamätná tabuľa pri príležitosti 100.výročia narodenia rodáka a hudobného skladateľa Andreja LIESKOVSKÉHO. Pri tejto príležitosti bola vydaná ďalšia brožúra v edícii – Slávni Hlohovčania.

V čase adventu usporiadalo OZ koncert miešaného speváckeho zboru TECHNIK AKADEMIK pod vedením dirigenta Pavla Procházku – Z HLOHOVCA DO RÍMA. Kostol Všetkých svätých sa tak 1.decembra 2013 zaplnil do posledného miesta, aby si prítomní s dojatím vypočuli nádherné koledy. Súčasťou koncertu bolo i predstavenie novej knihy HLOHOVEC – naše mesto.

Dňa 11.decembra 2013 sa uskutočnila vo výstavnej sieni Vlastivedného múzea výstava pod názvom POVAŽSKÝ  ŠTVORLÍSTOK – ako ich nepoznáte. Návštevníci tak mali možnosť spoznať tvorbu Fera BOJNIČANA, Mira ĎURŽU, Vojta HARINGA a Vlada PAVLÍKA nielen v humornej rovine, ale aj cez ich profesionálnu tvorbu a voľné grafiky.

OZ vydalo dňa 18. decembra 2013 ďalšiu zo svojich kníh – KOMEDIANTI.  Pôvodná novela z histórie starého „Fraštáku“ z pera Augustína Pauloviča vyšla v roku 1922 a o jej nové vydanie doplnené dobovými pohľadnicami sa zaslúžil PhDr. Marián Kamenčík.

Členovia OZ svojimi aktivitami významnou mierou ovplyvňujú kultúrne dianie v meste Hlohovec. Publikujú svoje články, vystupujú v mestskej televízii a svoju činnosť propagujú na informačnej tabuli na pešej zóne i na internetovej stránke združenia.

V roku 2013 napísali členovia OZ do kultúrneho mesačníka ŽIVOT V HLOHOVCI, do dvojtýždenníka FRAŠTACKÉ NOVINY a ostatných periodík v regióne spolu 21 článkov.

V renomovanom časopise  Spolku zberateľov a priateľov exlibris v Prahe KNIŽNÍ ZNAČKA vyšli z pera členov OZ 2 články, podobne 1 článok vyšiel aj v Almanachu Združenia výtvarných umelcov moravsko-slovenského pomedzia v Uherskom Brode.

 

V roku 2013 bolo v Hlohovskej televízii odvysielaných 20 reportáží, ktoré boli spracované alebo pripravené v spolupráci s OZ.
 • Január 2013 - Zoborská listina a Chrenkovci – tri generácie.
 • Marec 2013 - Hlohovec v 13.storočí a Vďačná pamiatka Fraštackému richtárovi.
 • Apríl 2013 - Zrod mesta FREISTADT  a História námestia v Hlohovci.
 • Máj 2013 - Päť storočí pod klenbami, Dva základné kamene a Hlohovec 1400 – 1500.
 • Jún 2013 - Hlohovec 1500 – 1600.
 • Júl 2013 -  Odhalenie tabule k 1.150 výročiu príchodu Cyrila a Metoda na V. Moravu.
 • August 2013 - Conventus Galgociensis a Hlohovec 1600 – 1700.
 • September 2013 - Hlohovec 1700 – 1800 a Historický sprievod mestom Hlohovec.
 • Október 2013 -  Ex libris 2013 a Hlohovec 1800 – 1900.
 • December 2013 -  Andrej Lieskovský, Hlohovec v 20.storočí a Adventný koncert + krst knihy   Hlohovec – naše mesto.


Správa o hospodárení

Občianskeho združenia „EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC“ 

so sídlom v Hlohovci, Námestie sv. Michala 3

za rok  2013

 

 

Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC (ďalej len OZ) vstupovalo do roku 2013 s finančnými prostriedkami vo výške  12 087,28 EUR v štruktúre: 

 • stav pokladne 68,70 €
 • stav účtov v TATRABANKE  12 018,58 €

 V priebehu roka 2013 celkové príjmy OZ predstavovali 8 875,37 EUR v štruktúre: 

 • príspevok vo výške 2 % zo zaplatených daní  3 776,49 €
 • účelové dotácie a finančné dary   4 698,00 €
  • v tom: Ministerstvo kultúry SR  3 000,00 €
  • mesto Hlohovec     900,00 €
  • komisia pre UNESCO     300,00 €
  • TTSK Trnava     200,00 €
  • ostatní     298,00 €
 • príjmy za reklamu   400,00 €
 • ostatné príjmy - bankové úroky   0,88 €

       

Na svoju činnosť OZ v priebehu roka 2013 vynaložilo náklady vo výške 20 056,06 EUR v štruktúre:

 • náklady  na prevádzkovú réžiu 11 882,90 €   
 • náklady na mzdy  4 948,79 €
 • odvody a príspevky do fondov  3 084,29 €
 • bankové poplatky a daň z úrokov  140,08 €

 

V priebehu roka 2013 OZ zamestnávalo celkom 16 zamestnancov, z toho na príkazné zmluvy 5 a na dohody o vykonaní práce 11 zamestnancov. Celkové nákladové mzdy predstavovali čiastku  8 033,08 €, z toho na PZ čiastku 490,00 € a ostatné mzdy na dohody sumu 7 543,08 €, z ktorých OZ platilo odvody: do sociálnej poisťovne vo výške 1 604,48 €, do zdravotných poisťovní čiastku 434,00 € a na Finančnú správu daň zo mzdy vo výške 1 045,81 €.  Celkové odvody predstavovali čiastku 3 084,29 €. Rozdiel medzi nákladovými mzdami a odvodmi, t. j. vyplatené mzdy zamestnancom predstavovali čiastku 4 948,79 €.

Prevádzkovú réžiu vo výške 11 883,04 € tvorili náklady na zabezpečovanie nosných akcií OZ vrátane nákladov spojených s prevádzkou samotného OZ v členení:

 • náklady na vyhotovenie a tlač propagačných materiálov vrátane  publikácií a kníh 6 015,53 €
 • ceny do súťaží 1 571,62 €
 • náklady na služby 2 539,43 €
 • v tom:   
  • kultúrne vystúpenia1 020,00 €
  • ubytovanie   657,90 €
  • tlmočenie a preklady   302,86 €
  • stravovanie   185,50 €
  • preprava   132,61 €
  • školenia   100,00 €
  • prevádzkovanie webb-stránky OZ 95,56 €
  • ladenie klavír 45,00 €
 • náklady na poštovné 504,75 €
 • náklady na materiál vrátane kníh  377,33 €
 • náklady na cestovné 355,89 €
 • náklady na kvetinové dary 155,20 €
 • náklady na občerstvenie 134,12 €
 • náklady na fotodokumentáciu 112,17 € 
 • ostatné náklady (parkovné, vstupenky) 117,00 € 

Koncom roka 2012 na novootvorený účet v Tatrabanke OZ obdržalo dotáciu od Medzinárodného vyšegrádskeho fondu vo výške 8 800,00 EUR, ktorá bola účelovo viazaná na krytie nákladov spojených so 14. ročníkom medzinárodnej výtvarnej súťaže „Ex Libris Hlohovec 2013“. V roku 2013 preto časť nákladov spojená s organizovaním tejto akcie bola hradená z tejto dotácie a jej vyúčtovanie bolo predložené v decembri 2013 donorovi.   

Občianske združenie k 31. 12. 2013 disponovalo finančnými prostriedkami vo výške  906,59 € v členení:

 • finančné prostriedky na oboch bežných účtoch   845,14 €
 • hotovosť v pokladni  61,45 €

Rekapitulácia hospodárenia OZ EX LIBRIS AD PERSONAM so sídlom v Hlohovci, Námestie sv. Michala 3 za sledované obdobie – rok 2013:

 • Celkové príjmy        8 875,37 €
 • Celkové výdaje        20 056,06 €
 • Rozdiel – hospodársky výsledok (strata)   -11 180,69 €

 

Predsedníčka správnej rady Občianskeho združenia

EX LIBRIS AD PESONAM HLOHOVEC

Helena  PEKAROVIČOVÁ